תקנון הישיבה

Home / תקנון הישיבה

מטרתו של תקנון הישיבה לאפשר קיומה של אוירה חינוכית שמחה ונעימה, תוך שמירה על נוהלי משמעת, כבוד הדדי, זכויות וחובות, וראיית הישיבה כמקום שנעים להיות בו, אך יש גם לשמור בו על כמה עקרונות יסוד.

א. ז כ ו י ו ת   ה ת ל מ י ד

 1. איכות חיים –

א.  זכותו של התלמיד ליהנות בישיבה מסביבה נאה ומסודרת ומהרגשת שייכות למוסד החינוכי, אולם עליו לסייע בכך.

ב.  זכותו של התלמיד לקיום מהלך שעור תקין, מסודר ושקט ללא הפרעות מאחרים.

 

 1. אוזן קשבת –

זכותו של התלמיד לאוזן קשבת לבעיותיו, משאלותיו ותלונותיו מכל סגל הישיבה.

 

 1. פעילויות חברה והעשרה –

זכותו של התלמיד להשתתף בפעילויות שהישיבה מארגנת כגון: מסיבות, פעילות חברתית – חינוכית, ארועי ספורט וארועים חברתיים אחרים (למעט מקרים בהם נמנעת השתתפותו מטעמים משמעתיים).

 

 1. ערעור –

א.  זכותו של תלמיד הסבור כי נהגו כלפיו שלא כדין, לערער לפני מחנך הכתה או ראש הישיבה או מנהל התיכון (בהתאם לאירוע), אולם אין הוא רשאי לעשות דין לעצמו בטרם נדון והתקבל ערעורו.

ב.  זכותו של התלמיד להגיש ערעור על ציון שנרשם בתעודתו. לשם כך עליו למלא טופס מתאים ולהגישו למחנך הכתה.

ג.   זכותו של התלמיד לערער על רישום שגוי (לדעתו) של חיסורים, במסגרת שיטת    ה"מנות". לשם כך עליו למלא טופס מתאים ולהגישו למחנך הכתה.

 

 1. מבחנים –

א. זכותו של התלמיד לקבל מראש את לוח הארועים והמבחנים. מספר המבחנים בשבוע לא יעלה על שלושה. לוח הבחינות יחייב את כל התלמידים ומקרים מיוחדים של בקשות לשינוי ודחיית מבחנים יוסדרו עם מנהל התיכון.

ב.  מבחן שנקבע יערך במועדו (במידת האפשר) גם אם המורה נעדר ביום המבחן.

ג.   זכותו של התלמיד לקבל הסבר מדויק לגבי הערכת מבחניו ועבודותיו.

ד. זכותו של התלמיד לקבל את מבחניו ועבודותיו כשהם מתוקנים ומוערכים תוך שבועיים מיום כתיבתם (פרט למקרים בהם ניתנה הארכה), עם ציון והערות מתאימות המתייחסות לשגיאות המבחן/העבודה.

ה. לפני מבחנים בעלי היקף חומר נרחב ולפני בחינות מסכמות יישקל בחיוב מתן שחרור מוקדם מהלימודים (יום לפני מבחן).

ו.   לא יערך מבחן במקצוע מסוים עד אשר יוחזר מבחן קודם שנערך באותו מקצוע.

ז. נהלים נוספים מופיעים ב"תקנון מבחנים".

ח. זכות תלמיד מאובחן לקבל התאמות במבחנים לפי אבחונו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 

 1. בחנים –

א.  ככלל לא יערך בוחן ביום מבחן. אלא במקרים בהם אין אפשרות אחרת.

ב.  בוחן יוחזר לתלמיד שבועיים מיום קיומו (פרט למקרים בהם ניתנה הארכה).

ג.   זמן הבוחן יקבע על פי שיקול דעתו של המורה.

ד.  היקף החומר של בוחן לא יעלה על שלושת השיעורים האחרונים שנלמדו בכתה, אלא אם המורה הבוחן הגיע להסדר אחר עם הכתה הנבחנת.

ה. זכות תלמיד מאובחן לקבל התאמות בבחנים לפי אבחונו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 

 1. נציגות תלמידים –

זכותו של התלמיד להיות מיוצג במוסדות התלמידים, כגון: וועד הכתה ומועצת התלמידים, למען השגות המטרות הלימודיות והחברתיות.

 

 1. ייזום שיחות –

זכותו של תלמיד לשוחח עם ראש הישיבה, מנהל תיכון, חבר הנהלה, מחנך הכתה, מורה מקצועי, יועץ וכו', אך לעיתים יש לתאם שיחה כזו מראש.

 

 1. כבוד הפרט –

א.  זכותו של התלמיד להסביר ביחידות את התנהגותו ומעשיו.

ב.  לא יקרא חומר אישי כתוב של התלמיד ללא אישורו (גם חומר שנכתב לא במסגרת השעור כגון: פתקים).

ג.   תלמיד לא יענש בהחרמת חפציו האישיים על ידי מורה, אלא במקרים חריגים בהם החפץ האמור עלול לסכן את הזולת או הפרעה לניהול תקין של השיעור. (הוראה זו אינה מתייחסת לטלפון סלולארי אשר צלצל או נעשה בו שימוש במהלך שעור – המכשיר יילקח מיד ע"י המורה המלמד בכתה, ויועבר להנהלה. ראה נספח נהלי שימוש בטלפונים סלולארים).

ד.  לא יגרם נזק מכוון לרכוש התלמיד.

 

 1. קיוסק –
 • הקיוסק עומד לרשות התלמידים בעת ההפסקות.
 • אין לשהות בקיוסק בזמן השעורים.
 • תפעול הקיוסק באחריות תלמידי כיתה י"ב, ובפיקוח ראש הישיבה ומחנך כיתה י"ב.

 

 

ב. ח ו ב ו ת   ה ת ל מ י ד

 1. תלבושת והופעה חיצונית
 • על תלמידי הישיבה להגיע עם לבוש ההולם בן תורה. מכנסיים ארוכים, חולצה חלקה ללא הדפסים ולא צמודה.
 • הלבוש הנ"ל כולל ימי עיון בחופשים, ימי בחינות, יציאה חוץ בית ספרית וכו'. למעט ימי טיול שבהם התלמידים יקבלו הודעה על כך, ויוכלו לבוא עם מכנסיים קצרים.
 • לשעורי חינוך גופני יש להופיע עם מכנסיים קצרים או טרניג, חולצת טריקו ונעלי ספורט.

 

 1. איחורים

איחורים מפריעים למהלכו התקין של השעור ומהווים מטרד לחברים ולמורה. כמו כן יש לאיחורים השפעה מכרעת על ההישגים בלימודים נוכח הפסד חומר לימודי חשוב.

א.  יש להגיע לשעורים בזמן.

ב.  עם השמע הצלצול לתחילת השעור יש להכנס לכתה ולהמתין למורה בעמידה ליד שולחן התלמיד. לאחר ברכת המורה יורשו התלמידים לשבת. אין להמתין למורה במסדרון לפני הכתה. תלמיד שיכנס לשיעור אחרי המורה ירשם לו איחור. תלמיד שיאחר יותר מ-5 דקות ירשם לו חיסור. איחורים וחיסורים אלה ירשמו במסגרת שיטת ה"מנות" עם כל המשתמע ממנה.

ג.   אם מתקיימים שני שיעורים רצופים במקצוע, ותלמיד נעדר מהשיעור הראשון, רשאי המורה למנוע כניסתו גם לשיעור השני כדי לא להפריע לרצף הלמידה.

 

 1. נוכחות בישיבה – הערכת תלמידים

נוכחות קבועה של התלמיד בשעורים היא תנאי בסיסי להצלחתו בלימודים.

בישיבה נוהגת שיטת ה"מנות" המעוגנת גם בחוזר המנכ"ל. מטרתה להגביר את מידת האחריות האישית של כל תלמיד ביחס לנוכחותו. השיטה מאפשרת מתן בסיס אחיד להערכת נוכחות בשעורים, אך אין להסיק ממנה שתלמיד רשאי להחליט מאילו שעות יעדר.

 

א. עקרונות השיטה

התלמידים נדרשים להגיע לכל השעורים כסדרם – תלמיד אינו רשאי לבחור שעות היעדרות לפי רצונו.

"מנת היעדרות" פירושה – מספר השעורים השבועיים במקצוע מסוים. לדוגמא : במקצוע הנלמד בהיקף 5 שעות שבועיות, תוגדרנה חמש (5) שעות היעדרות כ"מנת
היעדרות" אחת. במקצוע הנלמד 3 שעות שבועיות, תוגדרנה שלוש (3) שעות היעדרות כ"מנת היעדרות" אחת.

ב. אופן החישוב

השיטה בה תחושבנה "מנות היעדרות" בכל מקצוע (בנפרד):

 1. נוכחות שוטפת תזכה את התלמיד ב- 2.5 נקודות, שיתווספו לציונו במקצוע. נוכחות שוטפת פירושה תלמיד שנכח בכל השעורים או שצבר "מנת היעדרות" אחת פחות שעה.
 2. תלמיד שצבר שתי "מנות היעדרות" פחות שעה, ציונו לא ישתנה.
 3. תלמיד שצבר שתי "מנות היעדרות", יופחת ציונו ב- 5 נקודות. כל "מנת היעדרות" נוספת תביא להפחתת ציון נוספת של 2.5 נקודות.
 4. תלמיד שצבר 5 "מנות היעדרות", ציונו במקצוע זה יהיה שלילי, גם אם הציון המשוקלל של שאר מרכיבי הציון (מבחנים, בחנים ועבודות אחרות) הוא חיובי.
 5. במקרה של היעדרות מפעילות בית ספרית יחוייב התלמיד בהגשת עבודה מקפת בנושא כתנאי לכניסתו ללימודים, וכן תבחן זכאותו לקחת חלק בארועים עתידיים. שעות ההיעדרות תחושבנה על פי מקצועות הלימוד החופפים לשעות הפעילות.

 

ג.   היעדרות ממבחן

היעדרות ממבחנים תחשב כהיעדרות משעור ותחושב במנין ה"מנות".

ד. מהי היעדרות מוצדקת

להלן המקרים בהם יורשה תלמיד להיעדר, ושעות היעדרות אלה לא תחושבנה במסגרת "מנות היעדרות" מחייבות :

 1. אשפוז בבית-חולים

על ההורים ליידע את המחנך, ולהביא אישור רפואי.

 1. אבל במשפחה או שמחה משפחתית (שניהם מדרגה ראשונה בלבד).

על ההורים ליידע את המחנך.

 1. זימון ללשכת הגיוס

על התלמיד ליידע את מחנך הכתה מראש על היעדרותו הצפויה, ועליו להציג בשובו ללימודים אישור מלשכת הגיוס על שהותו במקום (כולל פירוט שעות).

 1. פעילות בית ספרית שאושרה מראש על ידי בעל תפקיד בישיבה

כגון: פעילות בנבחרת ספורט, מועצת תלמידים וכדומה – התלמיד חייב לעדכן את מוריו מראש על ההיעדרות הצפויה ולהציג את האישור כנדרש, מבעל התפקיד שאישר אותה.

 1. מבחן נהיגה מעשי

בתנאי שהתלמיד הודיע למחנך הכתה מראש על היעדרותו הצפויה והציג אישור ממורה הנהיגה בשובו לישיבה. (הכוונה למבחן אחד בלבד).

* מובהר בזאת כי תלמיד אינו רשאי לצאת מהכתה בזמן השיעורים, או לעזוב את שטח הישיבה ללא קבלת רשות בכתב מהאחראים לכך. הפרת התחייבות זו, שהינה בסיס לקיום מערכת הוגנת של יחסי גומלין בין תלמידים ומורים, תחייב תגובה משמעתית הולמת, ללא קשר ל"שיטת המנות".

אופן הדיווח על היעדרות:

האחריות לטיפול בהצדקת החיסור (אם הוא אכן מוצדק) מוטלת על התלמיד, ועליו לטפל בנושא תוך שבוע מיום ההיעדרות. המחנך אחראי לעדכן את החיסור המוצדק.

לתשומת לב : אל תסמוך על תחושתך שמישהו אחר יטפל בחיסור. בכל מקרה בו נעדרת ואתה סבור שההיעדרות מוצדקת (ראה סיבות הרשומות לעיל), עליך לטפל בנושא ביוזמתך, תוך 7 ימים !!! ראה נספח אישור היעדרות.

 1. ה ע ד ר ו י ו ת

* ההורים נדרשים ליידע את המחנך בבוקר ההיעדרות – תלמיד שהוריו לא יצרו קשר, לא יוכל להכנס ללימודים, לפני שיחת המחנך עם הוריו.

*   תלמיד לא יעדר מהישיבה ללא סיבה מוצדקת – יש להמנע מהיעדרויות שאינן הכרחיות כגון טיפולי שיניים הניתנים לביצוע בחופשות או ביום שלישי אחר הצהריים. תלמיד אינו רשאי לצאת לחופשה בארץ או בחו"ל במהלך הלימודים. לכן ההיעדרות נחשבת לא מוצדקת ותחושב במנין ה"מנות".

לגבי היעדרויות קצרות צפויות יש לנהוג כדלקמן :

א. תלמיד היודע מראש על היעדרות צפויה ומבקש לקבל שחרור מהלימודים יביא מכתב בקשה מנומק מהוריו למחנך הכתה יום אחד לפני ההיעדרות הצפויה. בהיעדר המחנך יפנה התלמיד למנהל התיכון.

ב. תלמיד המבקש להיעדר משיעור מסוים או מחלק ממנו לצורך שיחה עם המחנך, מורה מקצועי או יועץ, יקבל אישור מוקדם מהמורה המלמד בכתה בשעור המיועד. בשובו לכתה עליו להציג אישור מהמורה עמו שוחח.

ג.  איסור חמור לעזוב את שטח הישיבה במהלך יום הלימודים ללא אישור מתאים. הצוות החינוכי המופקד על בטחון התלמידים ושלומם, יאלץ להגיב בהתאם כלפי תלמיד אשר יפר הוראה זו ויעזוב את שטח הישיבה במהלך יום הלימודים.

ד. אין לעזוב את שטח הישיבה לפני תום יום הלימודים הרגיל (לפי מערכת השעות הקבועה לכתה), אלא אם כן מנהל התיכון נכנס והודיע על שחרור מוקדם.

ה. היעדרות מטיול או מכל ארוע אחר הנערך ע"י הישיבה, דינה כדין היעדרות מיום לימודים, וחלים עליה כל הכללים הנהוגים במקרה של היעדרות. לתלמיד שיעדר מטיול, ארוע או שעורים חלופיים ללא הצדקה, יירשמו שעות חיסור אלה במסגרת שיטת ה"מנות", בשעות הלימוד המקוריות הרשומות במערכת הכתה לימים אלה.

ו.  הוראות המנהל הכללי של משרד החינוך מטילות הגבלות על תלמיד הנעדר מימי לימוד רבים, עד כדי מניעת הגשתו לבחינות הבגרות.

 

 1. ש ח ר ו ר   מ ל י מ ו ד י ם

א.   תלמיד החש ברע במהלך יום הלימודים יפנה למחנך (עד שעות הצהריים) או למנהל התיכון (אחר הצהריים), ורק לאחר אישור ההורים יוכל להשתחרר.

ב. תלמיד המבקש שחרור משעור אחד או יותר יפנה למחנך הכתה או למנהל התיכון.

 

 1. ה ת נ ה ג ו ת ו מ ש מ ע ת

א.   אם לא הגיע המורה לכתה בחלוף 10 דקות מהצלצול, יודיע אחד התלמידים למנהל התיכון על כך.

ב.   אם הורה המורה לתלמיד לצאת מן הכתה עליו לעשות זאת מיד וללא ויכוחים מיותרים. חובה על התלמיד להגיע למנהל התיכון לבירור. חל איסור מפורש על "טיולים" בחצר הישיבה או במסדרונות.

ג.    בגמר השעור זכותו של התלמיד לבקש מהמורה הסבר להוצאתו מהכתה אולם זאת רק במידה שמילא הוראת המורה ויצא מהכיתה. הצוות החינוכי יאלץ להגיב בהתאם כלפי תלמיד אשר לא יבצע הוראת המורה ויסרב לצאת מן הכתה, או ינהל עמו ויכוחים בנדון, גם אם בדיעבד יתברר שטענת התלמיד תתקבל.

ד.   תלמיד שהוצא מהכתה לבירור אצל מנהל התיכון ובשובו יפריע שוב, לא תותר כניסתו לכתה ועליו להמתין לבירור עם המורה ומנהל התיכון.

ה.   אחרי 4 רישומים עקב הפרעה יוזמן התלמיד לבירור עם המחנך, ואז יוחלט באילו צעדים משמעתיים יש לנקוט. במידה וגם אלה לא ישאו פרי והתלמיד ימשיך להפריע באופן עיקבי, תנקט תגובה חמורה יותר.

ו.    רישומים על הפרעות, היעדרויות לא מוצדקות ועזיבת שטח הישיבה ללא אישור מתאים לפני תום יום הלימודים הרגיל, יילקחו בחשבון בעת קביעת ציון "התנהגות" בתעודה.

ז.    על הפרעות המלוות בחוצפה, בגסות רוח או בהתנהגות אלימה כלפי הזולת או כלפי רכוש הישיבה יוטל עונש מיידי בכל חומרת הדין.

ח. חל איסור חמור ביותר על עישון והבאת משקאות חריפים לישיבה ו/או שתייתם, כולל טיולים ואירועים חוץ בית-ספריים. תלמיד שייפר הוראה זו, יושעה מהלימודים לאלתר. – במהלך השעייתו, ייבחנו דרכי התגובה, עד כדי הרחקה מבית הספר.

ט.   חל איסור חמור להחזיק טלפון סלולארי במהלך בחינה – שימוש כלשהו בטלפון במהלך בחינה (אפילו לצורך בדיקת השעה) יגרום מיידית לפסילתה.

י.    חל איסור חמור להביא לישיבה כלי נשק כהגדרתם בחוזר המנכ"ל (סכין מכל סוג, אולר, אגרופן, שוקר חשמלי, מקלעת, אלה, חזיז, דוקרן וכל כלי המיועד לפגיעה). מידע על אחזקת כלי כזה יועבר מיידית לידיעת הגורמים הרלוונטיים.

 

 1. א ר ג ו ן   ו ס ד ר
 • א. רכוש הישיבה
 1. יש לשמור על רכוש הישיבה כאילו הוא רכושך הפרטי.
 2. יש לסייע בשמירה על רכוש הישיבה, בנקיון הכתות והחצר.
 3. כל פגיעה ברכוש הישיבה תכוסה על ידי הפוגע. כשהנזק נגרם בכתה מסוימת והתלמידים אינם מוכנים לגלות את זהות הפוגע, תהיה הכתה כולה אחראית לנזק.
 4. הישיבה אינה יכולה להיות אחראית לרכושו הפרטי של התלמיד. מומלץ לא להביא לישיבה ציוד יקר ערך או סכומי כסף בלתי סבירים, בכלל זה גם מקלט רדיו, מכשיר הקלטה, מצלמה, "אייפוד", טלפון סלולארי, ואחרים. מומלץ לשים ציוד אישי בתוך לוקר נעול.
 • ב. ב ח י נ ו ת
 1. כל בחינה, בוחן ועבודה ייכתבו בכתב קריא ע"ג דפי נייר מתאימים בסדר שייקבע על ידי המורה. המורה רשאי לא להעריך עבודה או בחינה כאשר כתב היד אינו קריא ו/או שלא נעשה עפ"י ההנחיות.
 2. אין לכתוב בחינה בעט אדום (מומלץ בעט שחור או כחול). בחינה שתכתב בעיפרון – לא יוכל התלמיד לערער על ציונו.
 3. בעת הבחינה יש לשמור על שקט מירבי. מורה רשאי לפסול בחינת תלמיד, המפריע למהלכה התקין של הבחינה בכתה או להוריד ציון בהתאם לשיקול דעתו.
 4. תלמיד שיעתיק בבחינה או יסייע לחברו – בחינתו תפסל וציונו בה יהיה "נכשל".

 

8 . נ ו ה ל י ם כ ל ל י י ם – בטיחות

 • חל איסור חמור על ישיבת תלמידים על אדן החלון, גם אם הכתה היא בקומת קרקע, וכן על יציאה וכניסה לכתות קומת הקרקע מבעד לחלונות.
 • חל איסור לרוץ, לשחק בכדור או כל משחק שיכול להוות סכנה, בתוך הכיתות ובמסדרונות.
 • חל איסור על הזמנת זרים (או חברים שאינם תלמידי הישיבה) לתחומי הישיבה הן בעת הלימודים והן בארועים שונים כגון: מסיבות, טיולים הרצאות, סרטים, הצגות וכדומה, למעט מקרים בהם הותר הדבר מראש.
 • אסור לרכב על אופניים, אופנועים, קטנועים, סקייטבורד וכו' בשטח הישיבה. תלמידים בעלי כלי רכב כזה יובילו אותו באורח ידני משער הכניסה עד למקום החניה וידאגו לנעילתו ולמניעת השימוש בו גם בידי אחרים. הנהלת הישיבה אינה יכולה לקבל אחריות לשלימות כלי הרכב, וכל המביאו לישיבה עושה זאת באחריותו בלבד.
 • חל איסור חמור לזרוק שקיות מים, וכן לפגוע בתלמיד אחר באמצעות חומרים שונים, כל פעולה כזו תגרום לנקיטת אמצעים חריפים.

 

 1. ת ו ר נ ו ת כ י ת ה

מידי שבוע (מיום א' עד יום ו') יהיו בכל כתה שני תורנים שייקבעו לפי סדר א'-ב'.

תפקידי תורני הכתה:

 1. לדאוג לנקיון הכיתה לאורך כל יום הלימודים, ולוודא שכל הכסאות הורמו והונחו על השולחנות בסיום יום הלימודים.
 2. תורנות בחדר האוכל לפי חלוקה בין הכיתות.
 3. סדר בבית המדרש.
 1. מ ע ב ד ו ת ו ח ד ר מ ח ש ב י ם
 • א. דין שעור במעבדה/חדר מחשבים כדין שעור רגיל בכתה.
 • ב. במעבדה/חדר מחשבים משתמשים בציוד ובמכשירים עדינים ולעיתים גם בחומרים מסוכנים, לכן אסור לבצע פעולות שלא לפי הוראות המורה.

ג. תלמיד שיקלקל או ישבור ציוד במעבדה/חדר מחשבים יתבע לשלם את מלוא התמורה – נא הזהרו.

 • ד. נהלי כניסה למעבדה/חדר מחשבים יתלו בכניסה לחדר.

 

 1. ח ב ר ו ת ב ת נ ו ע ת נ ו ע ר

 

א. הישיבה מעודדת את תלמידיה לחברות ופעילות בתנועות הנוער.

ב. במקרים מיוחדים יורשה התלמיד להשתתף בפעילות תנועתו גם בשעות הלימודים. לשם כך עליו להמציא למחנך הכתה אישור חתום ע"י ההורים.

ג. חודש ארגון – נהלי שחרור בזמן חודש ארגון ייקבעו ע"י הצוות החינוכי. שחרור התלמיד (חניך, מדריך או קומונר) יהיה באחריות מחנך הכיתה.

ד.   פעילות בתנועת נוער אינה משחררת את התלמיד ממילוי חובותיו הלימודיים כגון: הכנת שעורי בית, לימוד לקראת בחינות והישגים טובים במקצועות הלימוד, אם כי הישיבה תגלה התחשבות בתלמיד במקרים מיוחדים.

 

 1. ו ו ע ד כ ת ה ומועצת תלמידים

בראשית שנת הלימודים, באחד משעורי המחנך, תבחר כל כתה וועד כתה המונה 3 – 5 חברים. במקרים מסוימים רשאי המחנך לפסול תלמיד מלשמש חבר וועד כתה.

תפקידי וועד הכתה:

א. גיבוש חברתי של תלמידי הכתה.

 • ב. ארגון עזרה הדדית (גם בלימודים).
 • ג. ארגון מסיבות, טיולים וכדומה.
 • ד. קישוט חדר הכתה.
 • ה. איסוף תשלומים לקופת הכתה.

ו. קביעת נושאים לשעור מחנך בתיאום עם מחנך הכתה.

 • ז. ייצוג הכתה בפני ההנהלה ופעולות אחרות במסגרת הכתה לפי הצורך.
 • ח. הכנת לוח מבחנים כתתי עם מחנך הכתה ומנהל התיכון.

מועצת תלמידים – בחירת תלמידים למועצת תלמידים, כל הנהלים והסמכויות, באחריותו ובריכוזו של רכז החינוך החברתי, פרטים בתחילת שנה.

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ושהות מהנה ונעימה.

 

ב   ב   ר   כ   ה,

הנהלת הישיבה

Comments

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail

נגישות