תקנון הישיבה

תקנון הישיבה

מבוא
מטרתו של תקנון הישיבה לאפשר קיומה של אוירה חינוכית שמחה ונעימה, תוך שמירה על נוהלי
משמעת, כבוד הדדי, זכויות וחובות, וראיית הישיבה כמקום שנעים להיות בו, אך יש גם לשמור בו על
כמה עקרונות יסוד.

האקלים הבית-ספרי מושפע גם ממבנה הסדר ומשמעת במוסד החינוכי. הסדר והמשמעת מבוססים
על כללים ברורים והוגנים, אוירה תומכת למידה, סדר וארגון בבית-הספר וטיפוח הסביבה הפיזית.
הוראה ולמידה משמעותיות אינם אפשריים באקלים של ניכור, אי-סדר ומשמעת לקויה.

1 .תלבושת והופעה חיצונית
א. על תלמידי הישיבה להגיע עם לבוש ותספורת ההולמים בן תורה, ציצית וכיפה. מכנסיים
ארוכים, חולצה חלקה ללא הדפסים )מכנסיים וחולצה לא צמודים(.
ב. בזמן משחקים חובה כיפה על הראש. תלמיד שישחק ללא כיפה יוזהר על כך. במידה
וימשיך לשחק ללא כיפה יושעה ממשחקים.
ג. הלבוש הנ”ל כולל ימי עיון בחופשים, ימי בחינות, יציאה חוץ בית ספרית וכו’. למעט ימי
טיול שבהם התלמידים יקבלו הודעה על כך, ויוכלו לבוא עם מכנסיים קצרים.
ד. לשעורי חינוך גופני יש להופיע עם מכנסיים קצרים או טרניג, חולצת טריקו ונעלי ספורט.

2 .תפילות שחרית ומנחה
תפילות הן מאבני היסוד של בן תורה. הקפדה על הגעה בזמן לתפילה היא מאבני הבוחן
המעידות על רצינות התלמיד, ובפרט שאיחור לתפילה גורם פעמים רבות להפרעה.
א. תפילת שחרית מתחילה בשעה 25:7 .בין 40:7-30:7 ירשם איחור. לאחר 40:7 ירשם
חיסור.
ב. תפילת מנחה: בשעה 25:13 יש צלצול להפסקת משחקים והתארגנות לתפילת מנחה.
אחראי חצר דואג להפסקת משחקים. תחילת התפילה בשעה 30:13 .יערך רישום
נוכחות לתפילה בקלסר שיהיה בבית המדרש.

3 .איחורים וחיסורים משיעורים
איחורים מפריעים למהלכו התקין של השיעור ומהווים מטרד לחברים ולמורה. כמו כן יש
לאיחורים ולחיסורים השפעה מכרעת על ההישגים בלימודים נוכח הפסד חומר לימודי חשוב.
א. יש להגיע לשעורים בזמן. ואין להיעדר משיעורים.
ב. עם השמע הצלצול לתחילת השיעור יש להיכנס לכתה ולהמתין למורה בעמידה ליד
שולחן התלמיד. לאחר ברכת המורה יורשו התלמידים לשבת. אין להמתין למורה
במסדרון לפני הכתה. תלמיד שיכנס לשיעור אחרי המורה ירשם לו איחור. תלמיד שיאחר
יותר מ-5 דקות ירשם לו חיסור.

4 .התנהגות ומשמעת
זכותו של התלמיד לקיום מהלך שעור תקין, מסודר ושקט ללא הפרעות מאחרים. לכן, אנחנו
רואים בהתנהגות ומשמעת של תלמיד בשיעור כאבני היסוד של תלמידאות. ולכן:
א. נתוני התנהגות ומשמעת יתועדו במשו”ב ע”י כל מורה. במקרים חריגים אף תירשם
הערת מעקב.
ב. אכיפה והענשה על התנהגות ומשמעת עפ”י מדרג שנקבע ע”י הצוות החינוכי. הוא
תלוי במס’ הערות שנרשמו במשו”ב וחומרתן.
ג. רישומים על הפרעות, היעדרויות לא מוצדקות ועזיבת שטח הישיבה ללא אישור
מתאים לפני תום יום הלימודים הרגיל, יילקחו בחשבון בעת קביעת ציון “התנהגות”
בתעודה ובציון המקצוע.
ד. על הפרעות המלוות בחוצפה, בגסות רוח או בהתנהגות אלימה )פיזית או מילולית(
כלפי הזולת יוטל עונש מידי בכל חומרת הדין כולל השעיה מלימודים.

5 .שמירה על הרכוש
א. יש לשמור על רכוש הישיבה כאילו הוא רכושך הפרטי.
ב. יש לסייע בשמירה על רכוש הישיבה, בניקיון הכתות והחצר.
ג. כל פגיעה ברכוש הישיבה תכוסה על ידי הפוגע. כשהנזק נגרם בכתה מסוימת
והתלמידים אינם מוכנים לגלות את זהות הפוגע, תהיה הכתה כולה אחראית לנזק.
ד. הישיבה אינה יכולה להיות אחראית לרכושו הפרטי של התלמיד. מומלץ לא להביא
לישיבה ציוד יקר ערך או סכומי כסף בלתי סבירים. מומלץ לשים ציוד אישי בתוך לוקר
נעול.

6 .בטיחות
א. חל איסור לרוץ, לשחק בכדור או כל משחק שיכול להוות סכנה, בתוך הכיתות
ובמסדרונות.
ב. אסור לרכב על אופניים, סקייטבורד וכו’ בכל שטח הישיבה. תלמידים בעלי כלי רכב כזה
יובילו אותו באורח ידני משער הכניסה עד למקום החניה בכניסת הישיבה וידאגו לנעילתו
ולמניעת השימוש בו גם בידי אחרים.
ג. הנהלת הישיבה אינה יכולה לקבל אחריות לשלימות כלי הרכב, וכל המביאים
לישיבה עושה זאת באחריותם בלבד.
ד. אופניים חשמליים – ישנן תקנות שונות בחוק וחייבים לעמוד בהן. תלמיד שיעמוד
בדרישות החוק יקבל “אישור כניסה” מהנהלת הישיבה וישים את האופניים בכניסה
לישיבה. תלמיד שלא יעמוד בדרישות החוק לא יקבל “אישור כניסה” ולא יורשה להכניס
אופניים חשמליים למתחם הישיבה.
ה. חל איסור מוחלט לעלות על הגגות.

7 .טלפונים סלולריים
א. השימוש בטלפונים סלולריים בישיבה יהיה מותר רק למכשירים פשוטים ולא
סמארטפונים.
ב. סמארטפון שיימצא בישיבה יוחרם מידית ויוחזר אך ורק לידי הורי התלמיד עם
התחייבות לדאוג שהמכשיר לא יגיע יותר לישיבה. אם המצב יחזור בשנית הסמארטפון
יוחרם לתקופה ארוכה.
ג. תלמיד יוכל להשתמש במכשיר רגיל רק בהפסקות.
ד. במהלך תפילות, שיעורים, הרצאות וכדומה על המכשיר להיות כבוי בתוך התיק או
הלוקר. שימוש לא בזמן אפשרי יגרום להחרמת המכשיר.

8 .טוהר בחינות
א. בעת הבחינה יש לשמור על שקט מרבי. מורה רשאי לפסול בחינת תלמיד המפריע
למהלכה התקין של הבחינה בכיתה או להוריד ציון בהתאם לשיקול דעתו.
ב. תלמיד שיעתיק בבחינה או יסייע לחברו – בחינתו תפסל וציונו בה יהיה “אפס”.
ג. חל איסור חמור להחזיק טלפון סלולארי במהלך בחינה – שימוש כלשהו בטלפון במהלך
בחינה )אפילו לצורך בדיקת השעה( יגרום מידית לפסילתה.

דילוג לתוכן